o świadczenie usług pośrednictwa w zakresie copywriting


1. WSTĘP
Niniejsza Umowa, w której jedną ze stron jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
„FREELANCE MANAGEMENT”, kod identyfikacyjny 44329291, lokalizacja: 78301, Ukraina, obwód
Iwano-Frankowski, rejon Śniatyński, m. Śniatyń, ul. Czeremszyny, bud. 40 (dalej – „STRONA 1” ) , a
każda osoba, która zaakceptowała (przyjęła) niniejszą ofertę (dalej – „STRONA 2”) z drugiej strony (dalej
łącznie – „Strony” i każda z osobna – „Strona”), zawarli ofertę publiczną niniejszej Umowy na usługi
pośrednictwa w zakresie copywritingu (dalej – „Umowa” lub „Umowa o ofercie publicznej”),
skierowana do nieograniczonej liczby osób, będącej oficjalną ofertą publiczną Wykonawcy, poniżej.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta poprzez wyrażenie pełnej i bezwarunkowej zgody/akceptacji
„STRONY 2” na zawarcie Umowy w całości, bez podpisywania przez Strony pisemnej kopii Umowy.
2.2. Niniejsza umowa zawiera elementy zamówienia publicznego w rozumieniu art. 633 Kodeksu
Cywilnego Ukrainy oraz umowy akcesyjnej przewidzianej w art. 634 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.
2.3. Umieszczenie niniejszej Umowy w domenie publicznej w Serwisie „STRONY 1” jest uważane
za propozycję jej zawarcia.
2.4. „STRONA 2” potwierdza fakt zapoznania się oraz akceptacji wszystkich warunków niniejszej
Umowy w całości poprzez akceptację.
2.5. Każde z poniższych działań jest uważane za akceptację niniejszej umowy o ofercie publicznej:
2.5.1. Fakt rejestracji „STRONY 2” na Stronie „STRONY 1” i/lub wypełnienie formularza na
Stronie „STRONY 1”;
2.5.2. Płatność za Usługi „STRONY 1” na zasadach i/w sposób określony w niniejszej Umowie;
2.5.3. Pisemne zawiadomienie „STRONY 2” o akceptacji warunków niniejszej Umowy, w tym
przesłane na adres e-mail podany na Stronie Internetowej „STRONY 1”.
2.5.4 Umowa w trybie telefonicznym przy komunikacji z przedstawicielem „STRONY 1” pod
numerem telefonu wskazanym na Stronie Internetowej „STRONY 1”.
Za akceptację uważa się również działanie „STRONY 2” wymienione w niniejszym paragrafie, które
zostało przez nią popełnione wcześniej niż inne działania wymienione w niniejszym paragrafie.
2.6. Zawierając niniejszą Umowę, „STRONA 2” wyraża zgodę na pełną i bezwarunkową akceptację
postanowień niniejszej Umowy, w tym także cen Usług oraz wszelkich załączników stanowiących
integralną część Umowy. Ponadto, zawierając niniejszą Umowę, „STRONA 2” potwierdza, że została
powiadomiona (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych przez Ustawę Ukrainy „O
ochronie danych osobowych”, w celu gromadzenia danych. Zakres praw „STRONY 2”, jako podmiotu
danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, zna oraz rozumie.
3.TERMINY I DEFINICJE
„Strona internetowa STRONY 1” oznacza stronę internetową dostępną w Internecie pod linkiem:
www.radadyplomowa.pl
„Umowa oferty publicznej” – umowa zawierająca elementy umowy publicznej, umowa akcesyjna
oraz umowa o świadczenie usług, których wzór zamieszczony jest na stronie internetowej „STRONY 1”.
„Akceptacja” – odpowiedź „STRONY 2” na pełne oraz bezwarunkowe przyjęcie przez „STRONĘ
2” propozycji „STRONY 1” zawarcia niniejszej Umowy, bez podpisania przez Strony pisemnej kopii
Umowy, pod warunkiem wykonania jednej z czynności określonych w paragrafie 2.5 niniejszej Umowy.
„Usługi” – usługi pośrednictwa i informacyjno-doradcze, polegające na przyjęciu zamówienia i
przekazaniu do realizacji Wykonawcy, określone przez „STRONĘ 1” w sekcji (strona) „Usługi”
Serwisu „STRONY 1”.
„STRONA 2” – każda pełnoprawna osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna-przedsiębiorca,
która odwiedziła Serwis OSOBY 1 i zaakceptowała niniejszą Umowę.
„Kontrahent” to osoba fizyczna lub osoba fizyczna-przedsiębiorca lub osoba prawna, która zawarła
ze STRONĄ 1 umowę o świadczenie usług w zakresie copywritingu.
„Zamówienie” – należycie wykonane zgłoszenie „STRONY 2” do odbioru Usług, które
przekazywane jest Wykonawcy za wykonanie usługi.
„STRONA 1” to osoba prawna, która przyjmuje zamówienie i przekazuje je WYKONAWCY do
realizacji, pośredniczy, nawiązuje stosunki pomiędzy WYKONAWCĄ a „STRONĄ 2” w celu
przyspieszenia i ułatwienia realizacji niniejszej umowy.
„Profil osobisty STRONY 2” oznacza osobistą stronę internetową „STRONY 2” w witrynie
„STRONY 1”, która zawiera dane osobowe “STRONY 2” , profil osobisty, statystyki, historię zamówień
i transakcji oraz inne informacje związane z wykonywaniem Umowy.
„Konto Osobiste STRONY 2” – konto wirtualne w Koncie Osobistym “STRONY 2”, prezentowane
jako suma środków.
4. PRZEDMIOT UMOWY
4.1. „STRONA 1” zobowiązuje się na zasadach i w sposób przewidziany niniejszą Umową do
przyjęcia zamówienia „STRONY 2” oraz do wykonania na rzecz Wykonawcy zobowiązania do
świadczenia usług w zakresie copywritingu, zakresu usług określonego w Załączniku nr 1 do Umowy,
będącej integralną częścią Umowy (dalej – Załącznik 1), a „STRONA 2” zobowiązuje się, na zasadach
i/w sposób określony niniejszą Umową, przyjąć i zapłacić za świadczenie usług.
4.2. „STRONA 2” i „STRONA 1” potwierdzają, że niniejsza Umowa nie jest fikcyjną lub fikcyjną
transakcją ani transakcją zawartą pod wpływem nacisku lub oszustwa.
4.3. „STRONA 1” potwierdza, że ma prawo do świadczenia Usług, zgodnie z wymogami
obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
4.4. W przypadku wezwania „STRONY 2” zamówieniem na przygotowanie tekstów z gatunku
naukowego, popularnonaukowego przeznaczonych do działalności naukowej, edukacyjnej, wówczas
„STRONA 1” przenosi na Wykonawcę zadanie polegające wyłącznie na wyszukaniu i przygotowaniu
materiałów (informacje z Internetu, publikacje naukowe, podręczniki i inne źródła), na temat wskazany
przez „STRONĘ 2”, oraz stworzeniu odpowiedniej pracy, która może być wykorzystana w dowolnym
celu przez „STRONĘ 2”.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRONY 1
5.1. „STRONA 1” jest zobowiązana do:
5.1.1. Przestrzegania warunków niniejszej Umowy;
5.1.2. Świadczenia na rzecz „STRONY 2” Usługi odpowiedniej jakości do wykonania przez Wykonawcę.;
5.1.3. Obiektywnie informować „STRONĘ 2” o Usługach i warunkach ich świadczenia w Serwisie
„STRONY 1”.
1.2. „STRONA 1” ma prawo:
5.2.1. Opłacić terminową płatność za świadczone przez niego Usługi;
5.2.2. Powierzyć wykonanie Umowy Wykonawcy, jak również zapłacić za jego pracę kosztem
płatności dokonanej przez „STRONĘ 2”, przenieść na niego wszelkie prawa i obowiązki dotyczące
realizacji warunków niniejszej Umowy, bez podpisywania dodatkowych dokumentów;
5.2.3 Otrzymywania wynagrodzenia jako różnicy pomiędzy jedyną kwotą otrzymaną od „STRONY
2” a jedyną kwotą wypłaconą Wykonawcy;
5.2.4. Jednostronnie zawiesić świadczenie Usług w ramach niniejszej Umowy w przypadku, gdy
„STRONA 2” naruszy warunki niniejszej Umowy;
5.2.5. Jednostronnie zmienić niniejszą Umowę;
5.2.6. Na rozpatrzenie prawidłowo złożone skargi w terminie od 1 do 30 dni kalendarzowych.
5.2.7. Inne prawa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i niniejszą Umową.
6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRONY 2
6.1. „STRONA 2” jest zobowiązana do:
6.1.1. Terminowo opłacać i akceptować świadczone Usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i
jej załączników;
6.1.2 Podczas wypełniania Aplikacji podać wiarygodne dane osobowe i informacje o sobie;
6.1.3 Interakcja ze „STRONĄ 1” podczas świadczenia przez nią Usług, w tym dostarczanie
dodatkowych informacji, wyjaśnień lub materiałów na żądanie „STRONY 1”;
6.1.4. Wykorzystywać wyniki świadczonych Usług zgodnie z celem i nie naruszać z ich pomocą
ustawodawstwa państwa, w którym są stosowane;
6.1.5 Zapoznanie się z informacją o Usługach zamieszczoną na stronie „STRONY 1”.
6.2. STRONA 2 ma prawo:
6.2.1. Złożyć Zamówienie na Usługi określone w Serwisie „STRONY 1”;
6.2.2. Wymagać od „STRON 1” świadczenia Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
6.2.3. Do wyboru Usług, usług dodatkowych oferowanych przez „STRONĘ 1”;
6.2.4. Przedstawiać propozycje usprawnienia pracy „STRONY 1”;
6.2.5. Inne prawa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i niniejszą Umową.
7. PROCEDURA ZAMÓWIENIA
7.1. „STRONA 2” sporządza we własnym zakresie Zamówienie poprzez złożenie zamówienia w
dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, za pomocą formularza na
stronie „STRONA 1”.
7.2. W przypadku złożenia Zamówienia poprzez złożenie wniosku w formie dowolnej, a nie poprzez
wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej “STRONY 1”. “STRONA 1” ma
prawo złożyć wniosek wysyłając pismo w formie e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia zakresu
Usług i tematów (tekst ).
7.3. Termin realizacji przez „STRONĘ 1” Zamówienia – do 3 (trzech) dni roboczych od momentu
jego rejestracji. W przypadku wysłania Zamówienia w weekend lub święto, czas realizacji Zamówienia
liczony jest od pierwszego dnia roboczego, który rozpoczyna się w odpowiedni weekend lub święto.
7.4. Po złożeniu Zamówienia przez „STRONĘ 2”, „STRONA 1” przesyła Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy (zwany dalej również Załącznikiem nr 1), który będzie zawierał:
7.4.1. Termin świadczenia Usługi lub termin wykonania poszczególnych etapów Usługi, jeżeli ze
względu na swój charakter usługa świadczy etap po etapie realizacji, lub termin realizacji każdej z usług,
jeżeli „STRONA 2” zamówiła więcej niż jedną usługę;
7.4.2. Koszt usług;
7.4.3. Dane „STRONY 1” dotyczące płatności za Usługi oraz możliwe sposoby i tryb płatności;
7.4.4. Dopuszczalny procent zbieżności z innymi opublikowanymi tekstami (zgodnie z systemem
Plagiarism Detector lub innym systemem używanym przez Artystę);
7.4.5. Informacja o prawach autorskich, jeśli w wyniku świadczenia Usług powstaje obiekt własności
intelektualnej;
7.4.6. Uzgodniony ze „STRONĄ 2” temat pracy, plan pracy (jeśli istnieje).
7.4.7. Termin zwrotu w przypadku naruszenia przez „STRONĘ 1” warunków Umowy o jakości
usług.
7.5. Okres, w którym należy wykonać jedno z działań określonych w paragrafie 7.5 niniejszej
Umowy, wynosi trzy dni robocze, które liczone są od daty otrzymania przez „STRONĘ 2” Załącznika nr 1.
7.6. W przypadku, gdy „STRONA 2 nie wykona któregokolwiek z działań określonych w paragrafie
7.5 niniejszej Umowy w terminie określonym w paragrafie 7.6 niniejszej Umowy, uważa się, że
„STRONA 2” jednostronnie wycofała się z niniejszej Umowy, stąd wszelkie zobowiązania umowne
między Strony wynikające z niniejszej Umowy zostaną rozwiązane, a Usługi nie będą świadczone, a
środki wpłacone przez “STRONĘ” 2 nie zostaną zwrócone.
8. CENA UMOWA, PROCEDURA PŁATNOŚCI I ZWROTU
8.1. Koszt każdej poszczególnej Usługi ustala „STRONA 1”. Cenę Umowy (koszt Zamówienia)
ustala się poprzez dodanie kosztu wszystkich wybranych przez „STRONĘ 2” Usług. W przypadku
zamówienia przez „STRONA 2” jednej usługi, cena Umowy jest równa kosztowi takiej usługi.
8.2. Cena Kontraktowa może być prezentowana w następujących walutach:
8.2.1. polski złoty (PLN);
8.2.2. dolar amerykański (USD);
8.2.3. euro (EUR);
8.2.4. Hrywna ukraińska (UAH).
8.3. „STRONA 2” płaci za Usługi „STRONY 1” na podstawie niniejszej Umowy w jednej z walut
określonych w paragrafie 8.2 niniejszej Umowy. Strony uzgadniają, że ekwiwalentny koszt Usług w
walutach innych niż hrywny będzie płacony przez „STRONĘ 2” w hrywnach zgodnie z oficjalnym
kursem hrywny na odpowiednią walutę ustaloną przez Narodowy Bank Ukrainy w dniu płatności, jeżeli
płatności bezpośrednie w odpowiednia waluta jest sprzeczna z ukraińskim ustawodawstwem.
8.4. Płatności za Usługi dokonuje się w jeden z następujących sposobów:
8.4.1. Przelew środków na rachunek bieżący „STRONY 1”;
8.4.2. Innymi środkami płatniczymi i systemami wskazanymi w Serwisie „STRONY 1”;
8.4.3. Poprzez pobranie środków z Konta Osobistego “STRONY 2”.
8.5. Czasem zapłaty za Usługi jest moment wpływu środków na rachunek bieżący “STRONY 1”.
8.6. Płatności za Usługi dokonuje „STRONA 2” w terminie określonym w Załączniku nr 1.
8.7. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu
wysłania wezwania do zapłaty, „STRONA 1” ma prawo do przesunięcia terminu określonego w
Załączniku 1 według własnego uznania.
8.8. Maksymalne odchylenie 7 (siedmiu) dni roboczych od terminów określonych w załączniku 1.
8.9. Cena Umowna (koszt Zamówienia) może zostać podzielona na kilka części w celu stopniowej
płatności.
8.10. Czynniki wpływające na kształtowanie się wartości danego Zamówienia: czas trwania Usług,
wielkość świadczonych usług, fazowanie i złożoność tematu pracy.
8.11. Zwroty środków przez „STRONĘ 1” do „STRONY 2” są możliwe w przypadku naruszenia
przez „STRONĘ 1” warunków Umowy dotyczących jakości świadczenia Usług (za wyjątkiem
przypadków określonych w pkt 11 Umowy), a mianowicie:
8.11.1. Odmowa „STRONY 1” dokonania poprawek do dzieła dostarczonego przez Wykonawcę na
pierwszy uzasadniony sprzeciw „STRONY 2”;
8.11.2. Dostarczenie przez „STRONĘ 1” pracy, która wyraźnie różni się od warunków Umowy oraz
Załącznika 1.
8.12. Zwroty z powodów innych niż określone w pkt 8.9. niniejszej Umowy jest możliwe wyłącznie
za zgodą Stron.
8.13. „STRONA 2” złoży wniosek o zwrot kosztów (zwany dalej Wnioskiem) na piśmie, przesyłając
go na adres pocztowy „STRONY 1” wskazany w niniejszej Umowie.
8.14. Wniosek o zwrot kosztów rozpatrywany jest w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych. Jeżeli
Wniosek został złożony w weekend lub święto – bieg terminu rozpatrzenia rozpoczyna się pierwszego
dnia roboczego następującego po weekendzie lub święcie.
8.15. Zwroty kosztów są dokonywane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych wyłącznie od momentu
akceptacji Wniosku przez „STRONĘ 1”.
8.16. Kwota zwrotu zostanie ustalona w drodze negocjacji między Stronami.
8.17. Zwroty dokonywane są przelewem na konto „STRONY 2” z uwzględnieniem prowizji
bankowej lub w inny sposób, który jest rozwiązywany w drodze negocjacji.
8.18. Kwota refundacji może zostać podzielona przez „STRONĘ 1” na kilka części dla celów
refundacji etapowej.
8.19. „STRONA 1” po opłaceniu usługi przez „STRONĘ 2” przekazuje treść zlecenia Wykonawcy,
płaci za usługę zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie copywritingu na koszt „STRONY 2” i
otrzymuje wynagrodzenie jako różnicę pomiędzy jedyną kwotą otrzymaną od “STRONY 2” i jedyną
kwotą wypłaconą Wykonawcy.
9. TERMIN, MIEJSCE ŚWIADCZENIA I TRYB DOSTAWY-ODBIORU USŁUG
9.1. „STRONA 1” świadczy Usługi w terminie określonym w Załączniku nr 1, który może zostać
przedłużony za porozumieniem Stron. Strony uzgadniają, że „STRONA 1” może jednostronnie
przedłużyć okres świadczenia Usług, ale nie więcej niż o trzy dni robocze, powiadamiając „STRONĘ 2”,
wysyłając odpowiedni list na jego adres e-mail.
9.2. Okres świadczenia Usług może zostać jednostronnie przedłużony przez “STRONĘ 1” o okres,
w którym „STRONA 2” zalega z płatnościami za takie Usługi. Jeżeli „STRONA 2” będzie nalegać na
dotrzymanie terminów określonych w Załączniku nr 1, „STRONA 1” ma prawo do podwyższenia ceny
za świadczenie Usług, w związku z czym Strony dokonają zmiany Załącznika nr 1. W przypadku, gdy
„STRONA 2” nie wyrazi zgody na zmianę warunków lub podwyższenie ceny świadczonych usług
„STRONA 1” ma prawo jednostronnie odstąpić od Umowy. W takim przypadku środki otrzymane za już
wykonane Usługi lub część usługi na rzecz „STRONY 2” nie są zwracane.
9.3. “STRONA 1” świadczy usługi na rzecz “STRONY 2” w miejscu odbioru usługi.
9.4. Za miejsce odbioru usług uważa się miejsce, w którym „STRONA 2” jest zarejestrowana jako
podmiot gospodarczy lub – w przypadku braku takiego miejsca – miejsce stałego lub preferowanego
zamieszkania.
9.5. Po sporządzeniu przez Wykonawcę tekstu pisemnego na zlecony temat, „STRONA 1” przesyła
go do “STRONY 2”. “STRONA 2” może w ciągu 30 dni od daty otrzymania pracy w formie pisemnej
lub elektronicznej przekazać Stronie 1 zastrzeżenia co do jakości pracy za jednorazowe, bezpłatne
poprawki. Strony uzgadniają, że jeżeli „STRONA 2” nie przedstawi żadnych uzasadnionych zastrzeżeń w terminie określonym w niniejszym paragrafie, uznaje się, że „STRONA 1” wykonała Usługi o
odpowiedniej jakości i w całości, a „STRONA 2” je zaakceptowała.
9.6. Jeżeli „STRONA 2” zgłosi zastrzeżenia co do jakości świadczonej usługi w terminie określonym
w Aneksie do niniejszej Umowy, “STRONA 1” zleca Wykonawcy dokonanie odpowiednich poprawek w
tekście utworu na koszt „STRONY 1”. W swoich zastrzeżeniach „STRONA 2” musi szczegółowo
przedstawić wszystkie uwagi w odniesieniu do odpowiednich (paragrafów, rozdziałów, akapitów), które
wymagają zredagowania i poprawienia.
9.7. Po dokonaniu poprawek do utworu na podstawie uwag przedstawionych w zastrzeżeniach
“STRONY 2”, “STRONA 1” przesyła “STRONIE 2” poprawiony tekst utworu, którego akceptacja
następuje w sposób określony w pkt. ta umowa. W takim przypadku, jeśli “STRONA 2” ma dodatkowe
zastrzeżenia do jakości pracy, “STRONA 1” poleca Wykonawcy ich poprawienie na koszt „STRONY 1”
tylko wtedy, gdy uwagi te zostały już określone w pierwszych zastrzeżeniach i nie zostały poprawione po
ich otrzymaniu. Wszelkie inne zmiany i poprawki są dokonywane za dodatkową opłatą na koszt
„STRONY 2”.
9.8. Jeżeli uwagi dotyczące jakości pracy zawarte w ponownych zastrzeżeniach nie zostały określone
w pierwszych zastrzeżeniach, a “STRONA 2” odmawia uiszczenia dodatkowych opłat za dokonanie
odpowiednich poprawek do utworu, uważa się, że Usługi były świadczone przez “STRONĘ 1” w
odpowiedniej jakości oraz zaakceptowane przez „STRONA 2”.
9.9. Jeżeli Usługi świadczone są częściami/etapami i płatność następuje po zakończeniu każdego
etapu, fakt zapłaty za dany etap oznacza jego akceptację przez “STRONĘ 2”.
9.10. W przypadku akceptacji przez “STRONĘ 2” świadczonych Usług lub ich części, wszelkie
dalsze zmiany, poprawki pracy pisemnej lub zaakceptowanej części dokonywane są za odrębną opłatę
ustaloną w porozumieniu Stron.
10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
10.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy “STRONY” ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.
10.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane w
drodze negocjacji między “STRONAMI”.
10.3. W przypadku, gdy “STRONA 2” ma roszczenia powstałe w związku z realizacją niniejszej
Umowy, może wystąpić do “STRONY 1” z pisemną reklamacją.
10.4. “STRONA 2” składa reklamację w formie pisemnej poprzez przesłanie listu wartościowego z
opisem na adres pocztowy “STRONY 1” wskazany w niniejszej Umowie.
10.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez „STRONĘ 1” w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych, po czym “STRONA 2” otrzyma uzasadnioną odpowiedź dotyczącą jej rozpatrzenia
lub odmowy rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania reklamacji mogą być prowadzone negocjacje w celu
rozstrzygnięcia reklamacji w sposób najkorzystniejszy dla obu Stron.
10.6. Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zostanie on rozstrzygnięty w
sądzie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. “STRONY” ustaliły, iż sądem właściwym
do rozpoznania sporu, jest sąd na terytorium Ukrainy wyznaczony przez jurysdykcję ustanowioną przez
ustawodawstwo Ukrainy.
10.7. “STRONA 1” nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Usługi na rzecz “STRONY 2” w przypadku zaistnienia okoliczności niewynikających z winy
“STRONY 1” (tj. – zaistnienia okoliczności wynikających z winy lub niedbalstwa “STRONY 2” i / lub zaistnienia okoliczności wynikających z winy lub zaniedbania jakiejkolwiek osoby trzeciej (dowolnych
osób trzecich) i/lub wystąpienia siły wyższej).
10.8. “STRONA 1” nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość wszelkich informacji
podanych przez “STRONĘ 2” podczas składania Zamówienia. “STRONA 2” odpowiada za dokładność
informacji podanych w zamówieniu.
10.9. “STRONA 1” nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób i w jakim zakresie
“STRONA 2” będzie wykorzystywać wyniki świadczonych na jej rzecz Usług. W przypadku, gdy
“STRONA 2”, wykorzystując wyniki świadczonych Usług, wyrządzi szkodę osobom trzecim lub w
inny sposób naruszy prawo kraju, w którym stosowane są wyniki Usług, co spowoduje odzyskanie
“STRONY 1”, “STRONA 2” zobowiązuje się do zwrotu “STRONIE 1” wszystkich strat poniesionych
w związku z tym w całości.
11. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Podając swoje dane osobowe w serwisie podczas rejestracji lub składania Zamówienia,
“STRONA 2” udziela “STRONIE 1” dobrowolnej zgody na przetwarzanie, wykorzystywanie (w tym
przekazywanie) jej danych osobowych, a także na inne czynności przewidziane Ustawą Ukrainy „O
Ochrona Danych Osobowych”, bez ograniczania ważności takiej zgody.
11.2. „STRONA 1” zobowiązuje się nie ujawniać informacji uzyskanych od „STRONY 2”. Nie
uważa się za naruszenie przekazywania informacji o “STRONIE 1” kontrahentom i osobom trzecim
działającym na podstawie umowy ze “STRONĄ 1”, w tym w celu wypełnienia zobowiązań wobec
“STRONY 2”, a także w przypadkach, gdy ujawnienia takich informacji wymaga aktualne
ustawodawstwo Ukrainy.
11.3. “STRONA 2” odpowiada za aktualizowanie swoich danych osobowych. “STRONA 1” nie
ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie swoich zobowiązań z powodu
nieistotności informacji o “STRONIE 2” lub niezgodności z ich ważnością.
12. INNE WARUNKI UMOWY
12.1. Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą i wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez
„STRONĘ 2” i pozostaje w mocy do czasu pełnego wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań z niej
wynikających.
12.2. Strony uzgodniły, że do wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Umowy
stosuje się ustawodawstwo Ukrainy.
12.3. Każda ze Stron gwarantuje drugiej Stronie, że posiada niezbędne zdolności, a także wszelkie
prawa i uprawnienia niezbędne i wystarczające do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy zgodnie z jej
warunkami.
12.4. Jednostronne odstąpienie od niniejszej Umowy jest niedozwolone, z wyjątkiem przypadków
wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie.
12.5. Wszelkie zawiadomienia, załączniki do umowy, wnioski, oświadczenia, reklamacje, zapytania,
pisma, zamówienia itp. uważa się za prawidłowo wysłane, jeżeli zostały przesłane drugiej Stronie w
formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej usługi lub w formie
elektronicznej na e-mail Strony, o ile inne postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.
12.6. Informacje dostarczone przez “STRONĘ 2” są poufne. Informacje o “STRONIE 2” są
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji jego Zamówienia.
12.7. Poprzez własną akceptację Umowy “STRONA 2” dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie własnych danych osobowych w następujących celach: ujawnione dane będą
wykorzystywane do celów handlowych, w tym do uzyskania informacji o zamówieniu i przetwarzania informacji o nim , przesyłanie za pomocą telekomunikacji (pocztą elektroniczną, telefonią komórkową)
reklam i ofert specjalnych, informacji o promocjach lub wszelkich innych informacji o działalności
Serwisu „STRONY 1”. W przypadku odmowy do otrzymywania informacji o działalności Serwisu
„STRONY 1”, „STRONA 2” ma prawo skontaktować się ze “STRONĄ 1”, pisząc oświadczenie o
odmowie otrzymywania materiałów reklamowych i przesyłając je na adres pocztowy lub e-mail
“STRONY 2”.
12.8. Strony uzgadniają, że „STRONA 1” ma prawo do przekazywania informacji przekazanych
„STRONIE 2” oraz jej danych osobowych podmiotom trzecim zaangażowanym przez „STRONĘ 1” do
świadczenia Usług.
12.9. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to upoważnione na piśmie przez drugą Stronę lub
wymagane przez władze publiczne zgodnie z obowiązującym prawem. Strona winna odpowiada za
ujawnienie informacji poufnych zgodnie z obowiązującym prawem.
12.10. “STRONA 1” samodzielnie określa warunki niniejszej Umowy oraz jej załączników, które są
jej integralnymi częściami. “STRONA 1” ma prawo do jednostronnej zmiany i/lub uzupełnienia
warunków niniejszej Umowy i jej załączników. W takim przypadku “STRONA 1” gwarantuje oraz
potwierdza, iż aktualna wersja tekstu niniejszej Umowy i jej załączników zamieszczona na Stronie
internetowej “STRONY 1” jest ważna.
13. SIŁA WYŻSZA
13.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli powstały one w wyniku działania siły wyższej.
13.2. Siła wyższa w niniejszej Umowie oznacza wszelkie okoliczności, które powstały wbrew woli
lub wbrew woli lub woli Stron i których nie można przewidzieć lub uniknąć, w tym: działania wojenne,
zamieszki, epidemie, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, a także decyzje lub instrukcji władz
publicznych Państwa, którego „STRONA 1” ma siedzibę lub Państwa pobytu “STRONY 2”, w wyniku
których na Stronę (lub jedną ze Stron) zostaną nałożone dodatkowe zobowiązania lub dodatkowe
ograniczenia, które uniemożliwiają dalszą pełną lub częściową realizację Umowy, a także inne działania
lub zdarzenia zaistniałe lub zaistniałe poza wolą Stron.
13.3. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 3 (trzy) kolejne miesiące, każda ze Stron będzie miała prawo
odmówić dalszego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i w takim przypadku
żadna ze Stron nie będzie uprawniona do odszkodowania od drugiej Strony za ewentualne szkody.
14. DANE STRONY 1
LLC „FREELANCE MANAGEMENT”
78301, Ukraina, Obwód Iwano-Frankowski,
Śniatyń, ul. Czeremszyny, bud. 40
E-mail: info@radadyplomowa.pl
Telefon: +38 (044) -344-12-90

Contact us

Fill the form – get your feedback in 15 minutes!