Ile stron powinna mieć praca licencjacka?

Praca licencjacka jest rodzajem pracy naukowej, która stanowi jedno z ostatnich wymagań do uzyskania stopnia licencjata na uczelni wyższej. Jest to samodzielne opracowanie tematu związanego z daną dziedziną nauki, które wymaga przeprowadzenia badań, analizy literatury oraz przedstawienia wniosków i rezultatów w formie pisemnej. Praca licencjacka ma na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie samodzielnego poszukiwania, […]

Praca licencjacka jest rodzajem pracy naukowej, która stanowi jedno z ostatnich wymagań do uzyskania stopnia licencjata na uczelni wyższej. Jest to samodzielne opracowanie tematu związanego z daną dziedziną nauki, które wymaga przeprowadzenia badań, analizy literatury oraz przedstawienia wniosków i rezultatów w formie pisemnej.

Praca licencjacka ma na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i analizy informacji, a także formułowania wniosków na podstawie zdobytej wiedzy. Temat pracy licencjackiej jest zwykle wybrany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym, choć niekiedy może być również podany przez uczelnię.

Praca licencjacka zwykle składa się z kilku głównych sekcji, takich jak wstęp, cel i zakres pracy, przegląd literatury, metody badawcze, wyniki, dyskusja i wnioski. W zależności od dziedziny i wymogów uczelni, praca licencjacka może być oparta na badaniach empirycznych, analizie danych, studium przypadku, recenzji literatury lub innej formie badań naukowych.

Praca licencjacka w 2023roku powinna prezentować umiejętności pisania naukowego, poprawność językową, logiczne myślenie, a także umiejętność przetwarzania i interpretowania danych. Jest to ważny etap w edukacji akademickiej, który umożliwia studentowi pogłębienie wiedzy w wybranej dziedzinie oraz rozwinięcie umiejętności badawczych.

 

 

Jaka powinna być minimalna i maksymalna ilość stron pracy licencjackiej?

 

Długość pracy licencjackiej może różnić się w zależności od uczelni, wydziału i specyfiki danego programu studiów. Zazwyczaj jednak określa się zakres liczbowy stron, który powinien być przestrzegany. Standardowo praca licencjacka ma zwykle od 30 do 60 stron, jednak warto zaznaczyć, że nie jest to sztywny wymóg i może się różnić w zależności od konkretnych wytycznych uczelni.

Długość pracy licencjackiej zależy również od typu badań, które zostały przeprowadzone oraz od obszerności przeglądu literatury. Jeśli praca opiera się na badaniach empirycznych, które wymagają zebrania i analizy danych, może być bardziej rozbudowana niż praca oparta na recenzji literatury. Ważne jest, aby praca licencjacka była kompletna, wyczerpująca temat i spełniała określone wymogi uczelni.

Najlepiej jest skonsultować się z opiekunem pracy licencjackiej lub sprawdzić wytyczne uczelni, aby poznać dokładne wymagania dotyczące długości pracy. Opiekun naukowy będzie w stanie udzielić wskazówek i wytycznych dotyczących zakresu pracy licencjackiej, które będą odpowiadały specyfice danego programu studiów i uczelni.

Co powinny zawierać poszczególne strony Twojej pracy?

Część teoretyczna pracy licencjackiej jest kluczową sekcją, która ma na celu zaprezentowanie wiedzy teoretycznej, kontekstu badawczego i istniejących wyników badań związanych z tematem pracy. Poniżej przedstawiam ogólny zarys, jak może wyglądać część teoretyczna pracy licencjackiej:

 

 1. Wprowadzenie:

- Sformułowanie problemu badawczego i celów pracy.

- Omówienie znaczenia tematu i kontekstu, w którym się on pojawia.

- Przedstawienie struktury pracy.

 

 1. Przegląd literatury:

- Przedstawienie podstawowych pojęć, teorii i modeli związanych z tematem pracy.

- Przedstawienie istniejących wyników badań i rezultatów dotyczących tematu.

- Omówienie różnych podejść, teorii lub kontrowersji związanych z tematem.

- Wykazanie luki w literaturze, która stanowi motywację dla pracy licencjackiej.

 

 1. Metodologia:

- Opisanie metodyki użytej do przeglądu literatury.

- Przedstawienie kryteriów doboru materiałów badawczych.

- Omówienie procesu wyszukiwania i selekcji źródeł literaturowych.

 

 1. Rozwinięcie tematu:

- Omówienie kluczowych pojęć, teorii lub modeli, które są istotne dla pracy.

- Przedstawienie argumentów, wyników badań lub przykładów ilustrujących teorię.

- Wyjaśnienie związku między teorią a praktyką w kontekście tematu.

 

 1. Analiza i dyskusja:

- Krytyczna ocena literatury i wyników badań.

- Porównanie różnych podejść i interpretacji w literaturze.

- Wskazanie słabych stron istniejących badań i potencjalnych obszarów do dalszych badań.

 

 1. Podsumowanie:

- Streszczenie najważniejszych wyników i wniosków z części teoretycznej.

- Powiązanie teorii i ustaleń z problemem badawczym i celami pracy licencjackiej.

 

Ważne jest, aby część teoretyczna była dobrze zorganizowana, logiczna i oparta na wiarygodnych źródłach literaturowych. Należy również pamiętać o właściwym cytowaniu i odniesieniach do wszystkich użytych źródeł, aby zachować integralność naukową pracy licencjackiej.

Ile stron powinna mieć część teoretyczna i praktyczna pracy licencjackiej?

Praca licencjacka zwykle powinna składać się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zawiera przegląd literatury, w której student przedstawia istniejące teorie, modele, koncepcje i wyniki badań dotyczące wybranego tematu. Część teoretyczna ma na celu zaprezentowanie kontekstu badawczego i teoretycznego, na którym opiera się praca licencjacka.

Część praktyczna, znana również jako część empiryczna lub badawcza, dotyczy konkretnych działań badawczych, jakie zostały podjęte przez studenta. Może to obejmować zbieranie danych, przeprowadzanie eksperymentów, analizę przypadków, ankietowanie, obserwacje lub inne metody badawcze, zależnie od tematu i dziedziny pracy licencjackiej. Część praktyczna ma na celu zastosowanie teorii w praktyce i dostarczenie nowych wyników lub wniosków na podstawie zebranych danych.

Oczywiście, w niektórych dyscyplinach lub na niektórych uczelniach prace licencjackie mogą mieć bardziej teoretyczny charakter i niekoniecznie wymagać części praktycznej. Jednak większość prac licencjackich obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, aby studenci mogli wykazać się umiejętnościami związanymi zarówno z przeglądem literatury, jak i z samodzielnym przeprowadzaniem badań lub analizą danych.

 

A ile znaków powinna zawierać praca licencjacka?

Praca licencjacka zwykle nie jest określana przez liczbę znaków, ale przez liczbę stron. Jednak można oszacować przybliżoną liczbę znaków na podstawie standardowych wytycznych dotyczących formatowania prac naukowych.

Przyjmując, że średnio na stronie jest około 250-300 słów, można przyjąć, że średnia liczba znaków na stronę wynosi około 1500-1800 (zakładając średnio 6 znaków na słowo). W takim przypadku, dla pracy licencjackiej o zakresie 30-60 stron, można szacować, że liczba znaków wynosiłaby około 45 000-108 000.

Jednak należy zauważyć, że liczba znaków może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak formatowanie pracy, obecność tabel, wykresów, przypisów, bibliografii itp. Ponadto, specyficzne wytyczne uczelni mogą określać konkretne ograniczenia co do liczby znaków lub stron. Dlatego zawsze ważne jest skonsultowanie się z opiekunem pracy licencjackiej lub sprawdzenie wytycznych uczelni w celu poznania dokładnych wymagań dotyczących rozmiaru pracy licencjackiej.

 

Jak pracujemy

 • Wysyłasz nam e-mailem oryginalny plik tekstowy w formacie Word (*.doc)
 • Wymieniamy się dokumentami (faktura, umowa) i ustalamy plan pracy: cele, styl, zakres, termin.
 • Wykonujemy prace korektorskie / redakcyjne nad tekstem.
 • W ciągu 1-3 dni po zaksięgowaniu płatności wyślemy Ci gotowy materiał e-mailem.

Jaki jest termin napisania lub korekty pracy dyplomowej?

Termin pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej zależy od jej rodzaju, złożoności i Twoich życzeń. Poniżej podajemy przybliżone ramy czasowe:

 • Praca licencjacka - 1-5 dni.
 • Praca magisterska- 5-7 dni
 • Eseje - 3-5 dni
 • Praca doktorancka - 10-30 dni
 • Prośba trafia prosto do Managera, który ją ocenia i przekazuje autorowi. W ten sposób skracamy czas pisania pracy, a nasz Manager pilnuje terminów!

 

Pomoc w pisaniu pracy dyplomowej na zamówienie w Rada Dyplomowa

Nasi redaktorzy biorą pod uwagę wszystkie wymagania i standardy konkretnej uczelni. Do napisania pracy z ponad 30 naszych redaktorów  wybierany jest ten, który ma doświadczenie w danym temacie i może napisać pracę wysokiej jakości.

Ile kosztuje napisanie pracy z prawa?         

Pomoc w napisaniu pracy magisterskiej z logistyki jest wyceniana indywidualnie. Wszystko jest uzależnione od tematu, terminu oraz struktury pracy. Skontaktuj się z naszym Managerem, który przygotuje dla Ciebie niezbędne informację oraz wycenę.

Czy pomoc w pisaniu pracy z prawa jest legalna?

Nasi redaktorzy na podstawie umowy przekazuję Tobie prawa autorskie do stworzonej pracy. Po otrzymaniu pracy możesz spokojnie skupić się na zapoznaniu się z nią i przygotowaniu się do obrony.

 

 

Artykuł został napisany przez autora serwisu Rada Dyplomowa.

Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Blog Rada Dyplomowa jest prowadzony przez Annę Kowalczyk, pasjonatkę słowa pisemnego oraz doświadczonego redaktora. Anna Kowalczyk to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobyła wykształcenie z zakresu zarządzania. Anna ma ponad pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu treści pisemnych oraz w pracy jako redaktor. Jej profesjonalna kariera była pełna wyzwań związanych z różnorodnymi projektami i tematami. W swojej pracy zajmowała się tworzeniem treści na tematy związane z zarządzaniem, marketingiem, psychologią biznesu i wieloma innymi dziedzinami. Jej unikalna zdolność przekazywania trudnych zagadnień w przystępny sposób sprawiła, że stała się cenionym ekspertem w dziedzinie komunikacji pisemnej. Ten blog jest miejscem, w którym Anna dzieli się swoją wiedzą, pasją i ciekawościami. Znajdziesz tu artykuły dotyczące różnych rodzajów prac, wskazówki dla studentów oraz inne tematy związane z pracami dyplomowymi oraz osiąganiem sukcesu na studiach. Anna ma głębokie przekonanie o wartości dostarczania czytelnikom treści, które inspirują, uczą i pomagają w rozwoju.

Contact us

Fill the form – get your feedback in 15 minutes!